Verkoopsvoorwaarden

1. Firma gegevens

Caramelo confiserie & chocolaterie (“Caramelo”)
Maatschappelijk adres : Bliekstraat 3, 8020 Oostkamp
Adres van uitbating : Brugsestraat 62, 8020 Oostkamp
+32 468 12 98 86
BE0864.262.377
webshop@caramelo.be
www.caramelo.be

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Caramelo confiserie & chocolaterie, afgekort “Caramelo”

“Koper”: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B), in België gevestigd, die met Caramelo in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

“Producten”: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Caramelo behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Caramelo en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op www.caramelo.be .Caramelo kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Caramelo is bereikbaar via www.caramelo.be

2. Informatie en overeenkomsten

Caramelo besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de ingrediënten en eigenschappen van de producten.  De foto’s op www.caramelo.be zijn ter illustratie van de producten.  Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Caramelo en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Caramelo gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen.  De prijzen op de webshop kunnen verschillen van de prijzen in fysieke verkooppunten of omgekeerd.  Product prijzen zijn exclusief kosten voor verzending.  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt .

De Koper is de prijs verschuldigd die Caramelo in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Caramelo worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Betaling

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt Caramelo een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Caramelo na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen 8 dagen na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Caramelo, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.


Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Caramelo is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

5. Levering

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.
 
Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd.  Caramelo biedt u momenteel één wijze van levering aan, namelijk via bPost. Caramelo doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Caramelo neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling. Deze maximale leveringstermijn is enkel van toepassing voor verkoop aan consumenten (B2C). Bij verkoop aan rechtspersonen dient men rekening te houden met levertermijnen van enkele maanden. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Caramelo niet in verzuim. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Caramelo daarvan binnen de 48 uur op de hoogte te brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd is aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via webshop@caramelo.be.

Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

Het leveringsadres wordt ingegeven door de klant zelf. Wij kunnen de ingegeven adressen niet controleren dus draagt de klant hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.


Als een pakket wordt verzonden met een foutief adres zal de vervoerder dit retour terugsturen “Terug naar afzender”. Hiervoor rekent de vervoerder (bpost) een toeslag aan van €3.00 die wij zullen doorrekenen aan de klant. Dit is geldig voor pakketten die terug naar afzender komen met onderstaande redenen:

– Pakjes die door de ontvanger geweigerd werden
– Niet-afgehaalde pakjes (postpunt, postkantoor, pakjesautomaat)
– Pakjes met een onvolledig of een onjuist adres.
– Bestemmeling verhuisd

Het pakket kan opnieuw verzonden worden mits betaling van de bovenstaande toeslag + de verzendkosten voor het opnieuw versturen.


6. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Caramelo samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers (in casu Mollie, Stripe, Paypal). Betalen kan middels de volgende (krediet)kaarten: Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, American Express, Maestro, en anderen die duidelijk en ondubbelzinnig vermelding krijgen op de website. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Caramelo zal over een periode van één (1) jaar uw identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. Caramelo meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Caramelo worden ingeroepen.

7. Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 48 uur na levering, aan Caramelo schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper.

8. Omruiling en herroeping

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht.

Bijgevolg komen samengestelde snoepzakjes, snoepdoosjes, snoeptaarten en alle andere producten die worden aangeboden op de webshop van www.caramelo. niet in aanmerking voor teruggave.

Herroepingsrecht is niet van toepassing omwille van redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

9. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Caramelo geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Caramelo hiervan uiterlijk binnen de 48 uur volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Caramelo, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

10. Overmacht

In geval van overmacht is Caramelo niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Caramelo is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

11. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Caramelo . Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
Het gebruiken of verspreiden van beeldmateriaal (foto’s van producten, winkels, …) is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming.

12. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, te raadplegen via www.caramelo.be.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Caramelo, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Verzendingen

1. Verzendkosten

De verzendkosten worden berekend per adres/levering.
Per levering adres plaats je een afzonderlijke bestelling.

Levering op werkdagen in België tot 10 kg : 6,95 euro

 • Tot 10 kg : 6,95   euro
 • Tot 20 kg : 10,70 euro – supplement te betalen na ontvangst van e-mail
 • Tot 30 kg : 11,50 euro – supplement te betalen na ontvangst van e-mail

Leveringen op werkdagen in Luxemburg, Nederland, Frankrijk of Duitsland tot 10 kg : 18,20 euro

 • Tot 10 kg : 18,20 euro
 • Tot 20 kg : 41,50 euro – supplement te betalen na ontvangst van e-mail
 • Tot 30 kg : 41,50 euro – supplement te betalen na ontvangst van e-mail

Leveringen op werkdagen in Spanje, Italië, Oostenrijk of Polen tot 10 kg : 34,50 euro

 • Tot 10 kg : 34,50 euro
 • Tot 20 kg : 81,00 euro – supplement te betalen na ontvangst van e-mail
 • Tot 30 kg : 99,00 euro – supplement te betalen na ontvangst van e-mail

Indien de leveringen meer dan 10 kg bedragen, dan word je per e-mail verwittigd over de bijkomende kost voor verzending.  Pas na betaling van die extra kost, kan je bestelling verder worden afgehandeld.  Indien niet akkoord met de extra verzend kost, kan de bestelling worden geannuleerd en wordt het betaald bedrag zsm teruggestort op uw rekening.

Als het door jou ingegeven levering adres geregistreerd staat bij Bpost dan krijgen de ingestelde levervoorkeuren voorrang. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie kan je vinden op de website van Bpost: https://www.bpost.be/nl/pakje-ontvangen.

Leveringen worden enkel op adres gedaan, er wordt niet geleverd per departement of afdeling.  Toegelicht voorbeeld : bij leveringen aan bedrijven, rusthuizen of ziekenhuizen wordt er aan de receptie / onthaal geleverd, niet op bureau of kamer.

2. Levertermijnen

 • Wij streven ernaar om je bestelling zo snel mogelijk te overhandigen aan Bpost. (dinsdag tot vrijdag).
 • Je ontvangt een email zodra wij je bestelling hebben ingepakt.
 • Meestal komt een pakket de werkdag (maandag – vrijdag) na verzending toe maar dit is geen garantie (binnen België).
 • Het is niet mogelijk om zelf een leverdatum te kiezen.
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen zijn er geen leveringen.

Niet thuis?

De postbode van bpost zal één keer langskomen met je pakket. Als je niet thuis bent zal de postbode een briefje achterlaten in de brievenbus. Hiermee kan je het pakket ophalen in het postkantoor of postpunt in de buurt.

3. Terug naar afzender

Zorg ervoor dat het adres dat je ons doorgeeft volledig en correct is en vermijd extra retour- en verzendkosten.

– Onjuist / onvolledig adres
– Bestemmeling verhuisd
– Levering geweigerd
– Pakket niet op tijd opgehaald in het postkantoor/postpunt of pakjesautomaat

Bpost rekent ons bijkomende kosten aan als een pakket “Terug naar afzender” komt. Deze kost (€3.00) wordt doorgerekend aan de klant. Het pakket kan nadien opnieuw verzonden worden mits betaling van de verzendkosten en retourkosten. Ook als het pakket de eerste keer gratis verzonden werd.

4. Pakket beschadigd of verloren

Hiervoor zullen wij een dossier opstarten bij bpost. Daarvoor hebben wij foto’s nodig van je toegekomen pakket. Zonder deze foto’s kunnen wij geen dossier opstarten.

– Foto van de beschadigde inhoud
– Foto van de verzenddoos waarop het bpost verzendlabel duidelijk (!) leesbaar is.

Is de status van bpost “Afgeleverd aan huis” maar hebt u niets ontvangen?
Stuur ons een mail met uw bestelnummer en telefoonnummer en dan contacteren wij u voor een oplossing.

Hou er rekening mee dat wij afhankelijk zijn van de snelheid waarop bpost het dossier van verlies of schade zal verwerken.

5. Heb je nog vragen?

Stuur ons een mailtje naar webshop@caramelo.be of bel ons op 0468 12 98 86 (dinsdag – zaterdag 9u30u – 12u30 & 14u-18u)